Daniel J Pipes

به سایت موبایل بروید

DanielPipes.org در باره

در دسامبر ۲۰۰۰ افتتاح شد. سایت در ماههای قبل از ۱۱ سپتامبر حدود ۱۰،۰۰۰ DanielPipes.org بازدید منحصر به فرد در ماه دریافت کرد. پس از ۱۱ سپتامبر، تعداد بینندگان به حدود ۵۰،۰۰۰ در ماه پرش کرد. خوانندگان همچنان رو به رشد بوده و به بیش از ۲۰۰،۰۰۰ بازدید بی نظیر در ماه رسیده است. در همین زمان، تعداد صفحات خوانده شده در هر ماه از حدود ۵۰،۰۰۰ به بیش از یک میلیون افزایش یافته است. (منبع: ردیابی داخلی)

کلیه مطالب موجود در این سایت &حق چاپ ۱۹۶۸ -2024 Daniel Pipes.